Ban Văn hóa Trung ương ký kết hợp với BTS Phật giáo 10 tỉnh thành Tây Nam Bộ