Sáng 30-01-2024, tại Học viện Khoa học Xã hội (TP.Hà Nội), nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lan Anh (Thích Giác Ân) - thành viên Ban VHTƯ GHPGVN đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học cấp học viện với đề tài: "Truyền thừa Tào động ở phía bắc Việt Nam: Nghiên cứu sơn môn Hồng Phúc Hoè Nhai"